Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

HELLENIQUE RECLAMEADVIESBUREAU

Algemene leveringsvoorwaarden per 23-05-2018 van Reclamo Hellenique B.V., Hellenique Media B.V. en Hellenique Art & Design B.V. In deze algemene leveringsvoorwaarden verder te noemen Hellenique.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen van Hellenique vinden plaats onder toepasselijkheidsverklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basisvdaarvan tot stand gekomen overeenkomsten.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. 2.1 Alle aanbiedingen van Hellenique zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Hellenique een vrijblijvend
  aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Hellenique het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst te herroepen.
 2. 2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Hellenique is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de acceptatie, zullen worden vergoed, c.q. gehonoreerd.

Artikel 3 Wijzigingen

Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

Artikel 4 Verslaggeving

Hellenique kan van alle daarvoor in aanmerking komende contacten met opdrachtgever contact rapporten opmaken, welke ter akkoordbevinding aan opdrachtgever kunnen worden toegezonden. Wanneer opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na toezending schriftelijk heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide partijen daaraan gebonden zijn.

Artikel 5 Begroting

 1. 5.1 Maakt desgewenst een begroting met betrekking tot een opdracht, waarin in het kort de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en een prijs wordt begroot.
 2. 5.2 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
 3. 5.3 De begroting kan door Hellenique worden gewijzigd wanneer en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd.
 4. 5.4 Opdrachtgever zal de begroting van Hellenique binnen vijf werkdagen na verzending ter goedkeuring tekenen en aan bureau retourneren. Begrotingen die niet tijdig zijn geretourneerd, worden als goedgekeurd beschouwd.
 5. 5.5 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Hellenique worden verricht voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de begroting is voltooid, zal Hellenique gerechtigd zijn haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen, ook indien deze niet in de begroting zijn begrepen of een goedgekeurde begroting helemaal niet tot stand komt.

Artikel 6 Prijzen

 1. 6.1 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is het navolgende van toepassing.
 2. 6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.
 3. 6.3 In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Hellenique het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 7 Uitvoering en levering

 1. 7.1 Hellenique zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzichten vervullen.
 2. 7.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door bureau dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.
 3. 7.3 De diensten en de daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar Hellenique is gevestigd.
 4. 7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij opdrachtgever.

Artikel 8 Tijdsplanning

 1. 8.1 De door Hellenique te geven tijdsplanning inzake de opdracht geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).
 2. 8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door bureau is geaccepteerd.
 3. 8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2, zal Hellenique niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Hellenique liggen.

Artikel 9 Reclamaties

 1. 9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont is opdrachtgever verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren.
 2. 9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever verplicht onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren.
 3. 9.3 Reclames welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 zijn geschied, behoeven niet meer door Hellenique in behandeling te worden genomen.

Artikel 10 Opschorting

Hellenique is ten allen tijde gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, in geval opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens Hellenique, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 20.5.

Artikel 11 Meerdere opdrachten voor hetzelfde project

Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers en/of ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij Hellenique hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een ander ontwerper/ontwerpbureau heeft
verstrekt.

Artikel 12 Juistheid van gegevens

Hellenique mag vertrouwen op de juistheid c.q. de volledigheid van de gegevens zoals de opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal opdrachtgever aansprakelijk zijn.

Artikel 13 Productiebegeleiding

 1. 13.1 Hellenique zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (productie)bedrijven te verstrekken opdrachten.
 2. 13.2 Hellenique zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een productiebedrijf. Hellenique kan opdrachtgever vertegenwoordigen tegenover een productiebedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.
 3. 13.3 Alvorens de definitieve toestemming tot productie wordt verstrekt, dient Hellenique de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd.
 4. 13.4 Ook indien de werkzaamheden van Hellenique inzake productiebegeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.
 5. 13.5 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet wordt voorzien zijn bij inkoop van drukwerk en lithografie van toepassing de leveringsvoorwaarden van het desbetreffende grafische bedrijf.

Artikel 14 Mediacontracten

Alle mediacontracten worden afgesloten na opdracht van opdrachtgever door en op naam van Hellenique. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de geldende prijs geheel af te nemen via Hellenique. Verder zijn van toepassing alle voorwaarden van de Regelen voor het Advertentiewezen. Opdrachtgever is ermee bekend dat Hellenique bij Media-exploitanten voordelen kan genieten in de vorm van kortingen, commissies of anderszins, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Surcommissions, Tariefreducties, bedragen die de Media-exploitant verzuimen in rekening te brengen alsmede financiële voordelen gerelateerd aan de door Opdrachtgever gedane bestedingen bij de betreffende Media-exploitant ten opzichte van de totale bestedingen betreffende mediaplaatsingen van Opdrachtgever. Deze voordelen komen volledig ten gunste van Hellenique.

Artikel 15 Auteursrecht etc.

 1. 15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)tekening, model of andere vormgevingen, berust bij Hellenique.
 2. 15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde sub. 15.3, slechts het recht op eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.
 3. 15.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele eigendomsrechten als bedoeld sub 15.1 van Hellenique rusten zijn gerechtigd, wanneer volledige betaling van al het aan Hellenique verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal Hellenique later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
 4. 15.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Hellenique aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellenique. Hellenique zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf te (doen) voeren.
 5. 15.5 Het door opdrachtgever aan Hellenique beschikbaar gestelde materiaal wordt geacht vrij te zijn van auteursrecht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de gegevens van aangeleverde familieberichten.

Artikel 16 Originaliteit

Hellenique staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreffende rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de opdracht kan beschikken. Ten aanzien van het gebruik van stockmateriaal zijn van toepassing de bepalingen van de betreffende leverancier.

Artikel 17 Naamsvermelding

 1. 17.1 Hellenique is, tenzij dit schriftelijk wordt uitgesloten, gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze. Tevens is Hellenique gerechtigd vervaardigde producten door te zetten naar digitale uitingen.
 2. 17.2 Indien Hellenique dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool c, respectievelijk d, onder vermelding van naam Hellenique en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

Artikel 18 Promotioneel gebruik

Hellenique zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke toestemming niet onredelijk zal worden geweigerd.

Artikel 19 Beëindiging opdracht

 1. 19.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de navolgende voorwaarden:
  1. a. Alle door Hellenique in redelijkheid gemaakte kosten (honoraria daar onder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door opdrachtgever terstond voldaan, en;
  2. b. Opdrachtgever zal Hellenique terstond vergoeden de door Hellenique in redelijkheid te verwachten winstmarge met betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.
 2. 19.2 Ingeval er sprake is van omstandigheden, waarop Hellenique geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van opdrachtgever,
  welke de nakoming van de opdracht door Hellenique in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Hellenique het recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals omschreven sub. 19.1.
 3. 19.3 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van één der partijen waarmee opdrachtgever samenwerkt heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen. Het bepaalde sub 19.1 geldt ook in een dergelijk geval.

Artikel 20 Betaling

 1. 20.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. 20.2 Zodra en zolang opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd tijdig zal hebben voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een “boeterente” verschuldigd bestaande uit de wettelijke rente, te vermeerderen met een boete van 2%.
 3. 20.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door Hellenique ter invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever bij verzuim aan Hellenique een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten. Indien de werkelijke kosten hoger zijn, geldt betaling van het meerdere.
 4. 20.4 Betalingen dienen te geschieden op de door Hellenique geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening, c.q. girorekening.
 5. 20.5 Hellenique is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie en opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.

Artikel 21 Afgifte materiaal

Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Hellenique zal hebben voldaan. Hetzelfde geldt voor opdrachtgever ter zake materialen van Hellenique (zoals digitale artbestanden, artwork etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

Artikel 22 Aansprakelijkheid / schadebeperking

 1. 22.1 Opdrachtgever vrijwaart Hellenique voor iedere vorm van aansprakelijkheid jegens derden gegrond op tekortkomingen van de in opdracht van de opdrachtgever tot stand gebrachte producten en diensten, zulks ongeacht of het ontwerp of de vormgeving van deze producten of diensten afkomstig is van Hellenique, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hellenique.
 2. 22.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Hellenique jegens de opdrachtgever beperkt tot maximaal de opdrachtsom, die door de opdrachtgever voor de desbetreffende opdracht is voldaan of is verschuldigd. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Hellenique is de aansprakelijkheid van Hellenique jegens de opdrachtgever, alsook jegens door de opdrachtgever ingeschakelde derden, voor indirecte schade, voor gevolgschade, daaronder omzetschade of -derving begrepen, of voor schade als gevolg van verlies of ontvreemding van persoonlijke of andere data, dan wel know how van de opdrachtgever, die aan Hellenique in het kader van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht is toevertrouwd, uitgesloten.
 3. 22.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor – en vrijwaart Hellenique ter zake van – iedere vorm van schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige omschrijvingen, mededelingen of vermeldingen van feiten, zaken en voorstellingen, of bestanddelen daarvan, verstrekt aan Hellenique ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, dat de door Hellenique in opdracht tot stand gebrachte producten en diensten beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
 4. 22.4 Hellenique is niet aansprakelijk voor uitval en/of onbereikbaarheid van het internet en andere telecommunicatiediensten waarvan Hellenique gebruik maakt, noch is Hellenique gehouden tot vergoeding van eventuele schade die verband houdt of het gevolg is van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet en andere telecommunicatiediensten waarvan Hellenique gebruik maakt.
 5. 22.5 Indien bij de uitvoering van de advertentieopdracht een fout wordt gemaakt die veroorzaakt is door de uitgever, is Hellenique nimmer een compensatie verschuldigd die hoger is dan de compensatie die de uitgever heeft geboden.

Artikel 23 Geheimhouding en Privacy

 1. 23.1 Hellenique is verplicht alle informatie van opdrachtgever, die voor hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen. Eventuele persoonsgegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.) Al onze medewerkers hebben hiertoe ook een geheimhoudingsbepaling ondertekend;
 2. 23.2 Alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening richting u te onderhouden en te verbeteren of wanneer wij dit op basis van de wet- en regelgeving mogen of moeten.
 3. 23.3 Wij verstrekken uw persoonsgegevens enkel aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is om gewenste dienst of product te kunnen leveren. Met deze partijen heeft Hellenique schriftelijke afspraken gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. 23.4 Uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd. Meer hierover leest u in de privacyverklaring die wij op onze website hebben gepubliceerd. In onze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens wij van u verwerken en op welke wijze wij deze verzamelen, voor welke doeleinden wij dit doen, aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, hoe we uw persoonsgegevens beveiligen en hoe u hierover klachten kunt indienen en/of contact met ons kunt opnemen.

Artikel 24 Overdracht

De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 25 Toepasselijk recht / competentie

 1. 25.1 Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.
 2. 25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Hellenique en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hellenique is gevestigd.

Artikel 26 Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Hellenique aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

AANVULLING OP DE ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN HELLENIQUE T.B.V. FAMILIEBERICHTEN EN ROUWDRUKWERK

 1. 1. Opdracht en materiaal dient via de Hellenique website www.rouwadvertenties.nu, www.rouwmedia.nl of www.nabestaandenportaal.nl worden opgegeven. Wordt de opdracht telefonisch of per e-mail bij Hellenique aangeleverd, dan heeft Hellenique het recht om administratiekosten in rekening te brengen.
 2. 2. Hellenique kan er niet voor instaan dat de kleuren op uw beeldscherm of de kleuren van de print overeenkomen met de uiteindelijke afdruk in het blad.
 3. 3. De door Hellenique aangeleverde PDF-advertentiebestanden zijn genormeerd voor ongestreken papiersoorten. Voor andere papiersoorten zijn aangepaste bestanden nodig.
 4. 4. Hellenique is niet aansprakelijk voor claims voortkomend uit het gebruik van mogelijk met auteursrecht beschermde teksten en afbeeldingen die door opdrachtgever zijn aangeleverd.
 5. 5. Opdrachten die na opmaak worden geannuleerd, worden belast met opmaakkosten.
 6. 6. Opdrachtgever heeft recht op 1 correctieronde op de opgemaakte opdracht. Voor extra correctierondes die niet het gevolg zijn van fouten door Hellenique kunnen extra correctiekosten in rekening worden gebracht.
 7. 7. Wijzigingen op de opdracht en/of het door Hellenique opgemaakte materiaal dienen tijdig door de opdrachtgever per e-mail of Hellenique websites te worden doorgegeven. Een telefonisch doorgegeven wijziging zal Hellenique zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren, maar kan geen reden zijn voor reclamatie bij een eventueel onjuiste verwerking ervan.
 8. 8. Fouten in het aangeleverde materiaal en/of de opdracht vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 9. 9. Compensatie i.v.m. een gemaakte fout, buiten de schuld van de opdrachtgever, wordt op basis van redelijkheid m.b.t. de gemaakte fout bepaald.
 10. 10. Indien de factuur van Hellenique op verzoek van opdrachtgever aan anderen wordt toegestuurd blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor de betaling van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn.
 11. 11. Rouwadvertenties.nu hanteert naast de Hellenique Leveringsvoorwaarden de algemene leveringsvoorwaarden van de betreffende uitgevers/mediaexploitanten.